[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านแก้ง
   
 
 
::: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแก้ง คือ เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคนจะมีความรู้ ความสามารถวิชาการเป็นเลิศ มีคุณธรรมที่ดีเด่น เมื่อเรียนจบสูงสุดของโรงเรียน และนักเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ในการปกครองของระบอบประชาธิปไตย อยู่ในสังคมที่มีความสุข เป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สามารถจัดกิจกรรมที่เรียนมาสู่สายตาชุมชนและสังคม โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา:::
 
  รายงานผลงานตามนโยบาย

ชื่อกิจกรรม แผนพัฒนาการประเมินคุณภาพ
นำเสนอเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2552


แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน ( NT, LAS,O-NET )

                       จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับท้องถิ่น(LAS) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้นฐาน(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ

         สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสรุปได้ดังนี้

    1. ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับวิชาเอก จึงขาดความรู้ความสามารถ ความถนัด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ตามสาระอื่น

    2. การวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามปกติยึดตามสภาพที่แท้จริง ในระหว่างเรียนและขณะปฏิบัติกิจกรรม การวัดและประเมินที่เป็นแบบทดสอบของครูไม่สอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ ซึ่งต้องใช้ทักษะอ่าน การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์   ครูยังไม่มีความชำนาญในการออกข้อสอบ    วัดและประเมินผลในลักษณะดังกล่าว

    3. การใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้หรือเนื้อหาใน       บทเรียน กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน

    4. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและการพัฒนาตนเอง ไม่ให้ความสำคัญ ในการทดสอบ

    5. สภาพปัญหาด้านครอบครัวของนักเรียนไม่ดีอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองขาดความสนใจ เอาใจใส่ในการติดตาม สภาพปัญหาและความก้าวหน้าทาง การเรียนของนักเรียน อีกทั้งยัง   ไม่สามารถที่จะช่วยแนะนำ ช่วยสอนนักเรียนได้

            ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการดำเนินการดังนี้

วัตถุประสงค์

    
1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้เพิ่มขึ้น
     2.เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลระดับชาติ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
             - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเป้าหมายเชิงปริมาณ
            
- ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
             -
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
             - จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 3 ทุกกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
             - นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
NT,O-NET, LAS ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

การดำเนินการด้านผู้บริหาร
                  1.ประชุมชี้แจงบุคลากร วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งคะแนนในระดับโรงเรียน คะแนน LAS ,NT และ O-NET
                  2.วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
                  3.จัดทำแผนนิเทศ และดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ
                  4.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                  5.ประสานกับเครือข่ายการศึกษา ร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การดำเนินการด้านครูผู้สอน
                1.
วิเคราะห์แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผลระดับชาติ กับการวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ของตนเอง และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำข้อสอบให้สอดคล้องกับข้อสอบระดับชาติ
                 2. กิจกรรมการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
    
                 3. คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ วางแผนพัฒนาตามสภาพของแต่ละคน จัดทำข้อมูล เอกสาร และการรายงานให้เป็นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้

               4.
ร่วมกับผู้บริหารตรวจสอบ x-ray การอ่านของนักเรียนทุกคน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนวางแผน จัดทำนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
               5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่าน ได้แก่ การอ่านออก การวิเคราะห์   เรื่องจากการอ่าน การจับประเด็นสำคัญจากการอ่าน จัดทำสื่อ แบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับชั้น
              6. พัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาเอกสาร สืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นำมาปรับใช้ทดลองกับนักเรียน จัดทำรายงานผลการพัฒนาในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

              7. รวบรวมข้อสอบจากคลังข้อสอบ หรือหนังสือรวมข้อสอบ จัดทำเป็นชุดในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนฝึกทำ และร่วมเฉลยหาคำตอบ
              8.
จัดทำ หรือจัดหาสื่อ และใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย      เพื่อกระตุ้นความสนใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
              9. ประสานงานกับผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของนักเรียนและรายงานผลความก้าวหน้าให้ทราบอย่างสม่ำเสมอเข้าชม : 12819


 
 
l สถิติการใช้งาน l


8 กันยายน 2552
โรงเรียนบ้านแก้ง
หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว 27000
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
เบอร์โทร 037-518304   โทรสาร   037-518304
School E-Mail  :: ssrk1024@obecmail.obec.go.th
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support